Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
تهران

مردهای مرده
مرد مرده از
 سردی شمشیرها نمی ترسد
و غلظت مه
برای اجساد در گل
 تنها
رطوبت ترسناک لبخند است
باد از میان شبح های آویزان
رفته
پروانه ها و فرشته ها
از میان تک و توک برگهای بر درخت ها
رفتند
و روی هر شاخه
بزهای بیماری
سیگاری...

"زر
زر تمام شد برادر
زر تمام من بود
زر من را
زر از من
و تلخی مگنا
برای افسردگی های من
زر نخواهد شد"

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM