Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
Melodica

" براي مردها خوب نيست! "
بابا ميگويد ...

* * *
ومن به طرح پرده نگاه ميکنم
به حضور اتاق خواب
و عشوه هاي گربه امان ملوس
به انحناي پارچ نگاه ميکنم
و دستهاي مبل، که سفيد و صاف و لغزنده است
به تو فکر ميکنم که روزي
آنجا کتاب خوانده بودي ...

* * *
براي مردها خوب نيست
ولي گاهي
شبها
براي زنها
گريه ميکنند .

Labels:


 
بوي خون توي کوچه پيچيده
تويي از خيابان رد مي شوي
يا قرار است ملت انقلاب کند ؟

 
...

چند وقتيه حدود يه سالي شايد يه کمي بيشتر که انگار که همين طور که تو تاکسي نشستم خاطره اي رو مرور ميکنم که هيچ وقت اتفاق نيفتاده خواب ميبينم يعني خيال ميکنم که تاکسي واي ميسه من از تو تاکسي ميام بيرون بدون اينکه کرايه داده باشم از روبروي ماشين ميدوم ميرم تو خيابون ، همين جور که ميرم تو خيابون ميدونم که منتظر يه پيکان زردم با سپر براق حلبي که استخونامو خورد ميکنه ، پيکان مياد جلو ميکوبه به من تا ميشم احساس ميکنم کمرم داره ميشکنه ولي درد نداره مث اينکه سر سفره انگشتاتو صدا در آورده باشي فقط يه احساس ساده اي که ميگه " آخ علي شيکسي يه جور که ديگه درسدم نميشي " نميگم آخ اينو که گفتم آخ تو دلم ميگم سرم يه جور خوبي دور ميگيره ، کرخت ميشم و ميميرم ...
هيچ وقت فکر نکردم اين يه کابوسه ، خوشحالم هم نميشم هيچوقت ، احساس ميکنم که اين زمانه که کمي کج شده تا من آخر زندگيمو ببينم هر بار که از خيابوني رد ميشم و ماشين زرد ميبينم ميگم " علي اين ديگه خودشه " ، زياد ولي طول نميکشه وقتي که ماشين ميزنه بهم هم سن وسال همين موقع هام ...

 
بيخودي حواسم نبود غروب کردم ...

سياهي به دنيا بود
راهها همينطور کج کج
قيافه ها معوج
حسن نگران ليلا بود
درخت ها کمابيش در آمده بودند
و سبيل مردهاي چهارده ساله
دنيا خوب بود خوب ميشد
اگر غروب نميکردم
تاريک شد
حسن به ليلا نرسيد
درختها سوختند
سبيل دارها چهارده ساله ها را سر بريدند

 
عبدالله ...

آدم براي خدا انقلاب کرده باشه
تو شوراي انقلاب خدا باشه
داداشش تو جنگ در راه خدا کشته شده باشه
خودش برا خاطر خدا به هر کاري که بگي دس زده باشه
تو حکومت خدا وزير و وکيل و آدم بزرگ شده باشه

بعد خدا به بر و بچه ها دستور بده بندازنش زندون
فحش و متلک براش از آسمون فرستاده باشه
برادر اژه اي رو ميرغضب ويژه اش کرده باشه
پشت سر هم اول باباشو گرفته باشه
بعد داداششو نفله کرده باشه
هر چي بلا و بدتره سرش آورده باشه

بعد اگه اون آدم باز به خدا اعتقاد داشته باشه
يا بايد ديوونه باشه
يا عبدالله نوري باشه

 
براي هاشم آغاجري از دست من همين بر مياد ، جرات همين يه کارو دارم که بگم:

ما با شماييم ، زورشو نداريم ، جونشو ندازيم ، جراتشو نداريم، بگيم هستيم. اما هستيم، بودنمونو که نميشه گرفت. بودن يه ملتو که بيدار شده، چشا رو ماليده، بازکرده چشارو، ديده اين همه ساله چه عفريتي تو بغلش خوابيده ، ما سر پاي خودمون واساديم حالا. آقا هاشم سر نوک پنجه هاي خودمون رو شونه شما وامسال شما درست ولي سر پاي خودمونه که واساديم ...
سياهي بدترين دشمن سياهيه ، بد بودن بدتر بودن سياهيه که سياهي رو خفه ميکنه ، آتيش تباهي ميزنه به جون سياهي ، فک ميکنه اگه آتيش شه مردا رو بسوزونه تو ده ديگه مردي نمونه تمومه صب نميشه بيخبره حيووني نميدونه تن هر مردي که آتيشه سر تپه ستاره آسمونه داغه به دل سياهي ...
ميگن شايد بري سر دار آقا هاشم ...
ميگن درست نيست بري ...
ميگن بايد صدات کرد که نباس بري ...
ميگم تا دنيا دنياس از اون اولاش تا حالاش سر آدم حق ، بريده بهتر، سياهي که باشه ، تلخي که باشه آدم، مرده بهتر ولي دليل نميشه سياهي خيال کنه مردا تنهان .

هاي سياهي ما هستيم ، زياديم ولي تنها ، يال اسبامون تو باده ، مرديم زنيم هزار هزار هزار تنيم اومديم و تو خم کوچه ها کمين سياهي رو ميکشيم ، با اسباي شب ميايم يه روزي ، با سياي اسباي نفرين شب ميايم يه روزي ...
حتي اگه مرداي شهر همه مرده باشن ...

 
من از Win32.Nimda.A@mm متنفرم
من از Win32.Nimda.C@mm متنفرم
من از Win32.Nimda.E@mm متنفرم
من از Win32.Nimda.J@mm متنفرم
من از ويروس کشي روز جمعه متنفرم
بين خودمان باشد
جمعه مريض خواهم شد

 

اين فنجان آخر را نياور برايم احمق
من روشنفکرم
قهوه مرا افسرده ميکند
خودم را خواهم کشت

Labels:

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM