Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

و زخم بود
تمام دستهاش از پارو
و شانه هایش از تور
و تور
تور مهربان سخاوتمند
تور تیغ و  ماهی را
از اسم های کوچک شان می دانست
از چشم های کوچک شان هم می دانست
و دانستن
تنها
دردی بزرگ بود
برای گلویش
گفت
"درد می کنم علی
زیاد درد می کنم
خوابم نمی برد شب ها"
و گیس را
که باد پیچ داده بود براش
کنار زد از پیشانی
 گفت
"غروب ها یادت نمی افتم
دلم تنگ نمی شود برات
و همین
همین قسمت از من
زیباست"

و ظهر بود
تشنه بود
و تلخ از ما
به سمت دریا
قایق گرفته بود

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM