Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
فرهادگر سوارکردن سر میدان با وانت

برای من 
کلنگ
به دیوارها بزنید
فر های ددیوانه هاویه در جانوان عزیزم
عطش
هم را 
توی بادیه ها
استامبولی کنید
و طوشت طوشت
سرخ  انار
در دردومند جانم بشکانید
مثل سی گوان بی دلیل  شکنج دار شیرین ها
 که صخره صخره در من شکسته اند
مثل خسرو که ببر بود
ماه دید
پرت شد
 و مرد
براومای من
دداستان تازه بساززید نظامی ها
تکه تکه تت کنید من مرا و از من باز
آوازهای تازه بساززید
که من 
هر چه تیشه توی ریشه و 
توی فرق می زنم
خون نمی آید
و اینهمه
ریخته خونتا در میان جام ها
نان نمی شود مرا
آجر نمی شود
اصلن
برای من
اصلن
آتش گرفته ها
من را
شیپورزن را
 کلک کنید
لباس پاره بپوششید و
من
علی دکل
شما ورا
از این جزیره
پپارو پپارو
سیراب
نجات خواهم داد

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM