Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
سراغم را از بادها بگیرید
وقتی مردم
به مردمی که می آیند
بگویید
آدم خوبی نبوده
برای زندگی کردن نیامده بود
آمده بود
آنجای چند نفر را زبان بزند
دستهای چند نفر را بگیرد
با بعضی
حرف بزند
برود از یاد دوست دخترهاش
وقتی مردم
شعرهای من را
توی مستراح بریزید
وقتی مردم
بدون من
دیگر
ارزشی ندارند
و دیگر اینکه
وقتی مردم
شعر نخوانید
و زنها بنویسند روی یک تکه کاغذ
که شورتشان چه رنگی است
آرمین را قبول دارم
بدهید بو کند
و برایم بنویسد چه بویی داشت
- چند تا را برای خودم سفید بگذار آرمین جان
زیاد هم ننویس-
بعد همه را
فرو کنید در
کفنم
وقتی مردم
شب می آیم
با باد
توی خواب هایتان
یو ها ها
دخترها
منتظرم باشید

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM